Onteigening

Onteigening
Wanneer een overheid bouwprojecten of infrastructuur willen realiseren is de eigendom van de grond noodzakelijk. Dit kan betekenen dat uw woning, bedrijf of landerijen aangekocht moeten worden.
De overheid zal dan proberen de grond van u aan te kopen. In eerste instantie probeert men dat minnelijk, maar wordt er geen overeenstemming bereikt, kan de overheid als laatste redmiddel gebruik maken van onteigening. Ook als u het niet eens bent met de aangeboden schadeloosstelling ,kunt u de rechter in een onteigeningsprocedure uitspraak over de hoogte van de schadeloosstelling laten doen.

Als u met zo’n situatie geconfronteerd wordt, komt u in een ingewikkeld procedure terecht. De Onteigeningswet schrijft voor dat u als eigenaar, huurder of pachter (en eventueel andere gerechtigden)schadeloos gesteld moet worden. Zo’n schadeloosstelling bestaat niet alleen uit vergoeding van de waarde van uw vastgoed(grond, woning en/of bedrijfsgebouwen) , maar ook de gevolgschade van deze ontneming van uw eigendom.

Bent u huurder of pachter dan wordt de schadeloosstelling berekend aan de hand van uw rechten als huurder of pachter. Hoe zo’n schadeloosstelling is opgebouwd is bepaald door de wet zelf en de daaruit voortvloeiende jurisprudentie. Deze jurisprudentie is sinds de vaststelling van de Onteigeningswet( 1850) ontwikkeld. Zo’n jarenlange ontwikkeling van het onteigeningsrecht vraagt om uitgebreide kennis en ervaring op dat gebied.
Hoe een schadeloosstelling opgebouwd is, en hoe deze door de rechter vastgesteld wordt, is specialistenwerk. Alle aspecten van waardering van uw vastgoed of uw rechten als huurder of pachter, en bijkomende kosten als verhuizing, verplaatsing en stagnatie van uw bedrijf komen daar aan de orde.

Naast de vereiste vakkennis vanuit de reguliere makelaardij voor de waardering van uw vastgoed, heeft Heesakker Vastgoedadvies door gespecialiseerde opleidingen en jarenlange ervaring op het gebied van onteigeningen de kennis opgebouwd om u bij te kunnen staan in een procedure voor de vaststelling van uw schade en voor een maximaal resultaat en een passende schadevergoeding voor u in een onteigeningsprocedure.
Pagina laatst veranderd 2016-01-08 13:32:53